Home WZC De Ril

  OCMW-raad

  Sociale Dienst

  Zitdagen Maatsch. Werkers

  Huisvesting

  Opleiding en Tewerkstelling

  Aanvraag maaltijd en / of gebruik keuken

  Thuiszorg

  Assistentiewoningen De Stille Meers

  Lokaal Dienstencentrum

  WZC De Ril

  DVC De Sluze

  Vacatures

  Vrije Solicitatie

  Contact en Locatie

  Klachtenformulier

  Links

WZC De Ril

Inleiding

 

Het OCMW wil een centrale rol spelen in de organisatie van de zorg voor ouderen in Middelkerke. Ons woonzorgcentrum is één facet van de talrijke vormen van dienstverlening die wij aan de zorgbehoevende ouderen van Middelkerke aanbieden.
Het is onze beleidsoptie ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuis te laten functioneren en het OCMW wil dan ook alle mogelijke ondersteuning geven om dit mogelijk te maken.

Toch kan op een bepaald moment, ondanks optimale thuiszorg, een opname in ons woonzorgcentrum noodzakelijk blijken.
Wij denken hierbij vooral aan mensen die bijna continu zorg nodig hebben en/of personen die ten gevolge van dementie hun eigen levensritme niet meer kunnen beheersen.

Wij streven ernaar om het leven in ons woonzorgcentrum zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de leefgewoonten van voor de opname.
Huiselijkheid vinden we zeer belangrijk, want leven in ons woonzorgcentrum moet méér zijn dan alleen de noodzakelijke verpleegkundige en medische verzorging krijgen. Wij willen voor onze bewoners elk moment van de dag zo aangenaam, menselijk en warm mogelijk maken.

De relatie met de omgeving is van essentieel belang voor het welzijn van de oudere. Een opname in het woonzorgcentrum mag daaraan geen afbreuk doen.
Wij proberen de familie en andere mensen uit de omgeving van onze bewoners dan ook maximaal te betrekken bij alle aspecten van het verblijf in het woonzorgcentrum.

Met deze brochure willen wij u op een overzichtelijke wijze een zo volledig mogelijk beeld geven van alles wat u wilt weten over het leven in ons woonzorgcentrum “De Ril”.

De OCMW Voorzitter - Dirk Gilliaert 

 Verklaring gebruikte woorden en afkortingen

In de brochure worden een aantal termen en afkortingen gebruikt die wij vooraf willen toelichten.

W.Z.C.

Afkorting van Woonzorgcentrum.
 

Adres WZC

WZC De Ril

Oostendelaan 139

8430 Middelkerke

Tel : 059 / 31 92 31De Ril

Afkomstig van “de Witte Rille”, naam van een duin die zich vroeger bevond op de plaats waar het woonzorgcentrum werd gebouwd.

 

Leefgroepen

 

Het woonzorgcentrum is onderverdeeld in leefgroepen.
De naam van de leefgroep verwijst naar de geschiedenis van Middelkerke.

Gelijkvloers

De Rotonde: Het verwijst naar de ronde vorm van het Grand Hotel Belle Vue die door de architect van Rysselberghe ontworpen werd. Een gebogen rij van elf fantasiezuilen deelt de ruimte in twee halfronde delen in.


1steverdiep

Villa Les Zephyres:Het is een vakantiehuis dat in 1922/23 gebouwd werd voor de familie Muyshondt-Conard. Het interieur werd door architect Henri Van de Velde ingericht.
Het is nu een beschermd monument en dient als museum en dienst voor toerisme.

Villa Cogels: Aan de Zeedijk van Middelkerke werd het eerste beschermde dijkhuis in 1978 door de Antwerpse baron Cogels gebouwd.

 

2deverdiep

De watertoren: Is gelegen in de warandeduinen tussen Middelkerke en Westende en werd in 2016 grotendeels afgebroken. Een basis van 6m bleef behouden, op die robuuste sokkel groeit een publieke uitkijktoren als een bundel duin-of helmgras.

Belle Vue:Het Grand Hotel Belle Vue werd door art nouveau architect Octave Van Rysselberghe getekend. Het is het enige gebouw in Westende dat dateert van voor de Eerste Wereldoorlog. Het is een beschermd monument vanaf 1983.
 
Cafetaria De Dronkenput :
Met de bloei van het toerisme aan de kust aan het einde van de 19de eeuw kwam de noodzaak naar meer drinkbaar water. Middelkerke groef een diepe put en verzonk daarin een betonnen watervergaarbak die gevuld zou worden met 500m³ water, maar het grondwater in de zompige bodem stootte de bak van 213 ton echter schuin omhoog en sindsdien steekt een hoek uit de grond.
Omdat men zich evenwijdig wil houden met de talrijke schuine pijlers in de grote ruimte en de waterspiegel die vlak blijft, krijgt men een gevoel van evenwichtsverlies, waardoor het de naam Dronkenput kreeg.
De dronkenput in de Ril is dagelijks open van 14.00-17.00u.
 

Wachtlijst

Enkel de personen die voldoen aan de opnamevoorwaarden worden op de wachtlijst ingeschreven.
 

Erkenningnummers

Ons WZC heeft 4 erkenningnummers:
* Erkenningnummer Vlaamse Gemeenschap als woonzorgcentrum: CE 1373
* Bijzondere erkenning RVT bij de Vlaamse Gemeenschap:
VZB 2296
* Erkenningnummer RIZIV voor 75 “rustoordbedden”
7-61373-77
* Erkenningnummer RIZIV voor 43 “RVT bedden”
7-50736-44
 

R.V.T.

Afkorting van Rust- en Verzorgingstehuis:
Ons woonzorgcentrum heeft een bijzondere erkenning voor 43 RVT bedden.


   

Kamers


Het woonzorgcentrum bestaat uit 3 verdiepingen met 75 woongelegenheden en 3 kamers voor kortverblijf:

Gelijkvloers:

 

De Rotonde                 14 éénpersoonskamers

 

1ste verdieping:

 

Villa Cogels                  12 éénpersoonskamers

                                       2  koppelkamers

  

Villa Les Zephyres        16 éénpersoonskamers

 

 

2de verdieping:

 

De watertoren               14 éénpersoonskamers

                                       2 kortverblijfkamers

 

De Belle Vue                15 éénpersoonskamers

                                      1 kortverblijfkamer

 

Voorwaarden om op de wachtlijst ingeschreven te worden

-      De leeftijdsgrens van 65 jaar bereikt hebben. Voor de opname van jongere personen dient het OCMW een afwijking aan te vragen.

-      De medische score ( katz-schaal: B, D, C of Cd ) en de datum van inschrijving zijn bepalend om op de wachtlijst te staan.

-      Mensen die +90 jaar zijn, kunnen zich altijd ( preventief ) inschrijven op de wachtlijst ongeacht de medische score.

-      Alle mogelijkheden van thuiszorg moeten uitgeput zijn vooraleer tot opname in het WZC kan worden overgegaan.

-      Kandidaten moeten op het ogenblik van inschrijving minstens 5 jaar in Middelkerke gedomicilieerd zijn en er daadwerkelijk verblijven, ofwel moet de kandidaat in de 20 jaar die aan de inschrijving voorafgaan, minstens 15 jaar in Middelkerke gedomicilieerd zijn.

-      Kandidaten die niet voldoen aan de voorwaarde i.v.m. domiciliëringsadres kunnen zich inschrijven indien ze een dochter of zoon hebben die minstens 5 jaar gedomicilieerd is in Middelkerke

-      Er wordt geen onderscheid gemaakt naar persoon, etnische afkomst, sociale status, politieke of religieuze overtuiging.

 

Terug naar boven

 

 Inschrijving

 

Voor informatie en/of inschrijving op de wachtlijst kan men terecht bij de maatschappelijk werker: Natalie Rommel, Tel: 059/31.92.25 of Natalie.rommel@ocmwmiddelkerke.be

Zij verzamelt alle informatie, onderzoekt de aanvraag en brengt die voor op de miniteam vergadering waar de inschrijving op de wachtlijst bevestigd wordt.
De inschrijving wordt schriftelijk bevestigd aan de kandidaten.

Bij een inschrijving op de wachtlijst krijgt u, indien dit gewenst wordt, een eerste rondleiding in het woonzorgcentrum.

Wat brengt u mee bij de inschrijving:
Identiteitskaart, klevertje van de mutualiteit, pensioenstrookje en/of een bewijs van andere inkomsten, medische gegevens, enz.

 

Wachttijd

 

Er zal steeds een ( ruime ) wachttijd zijn tussen uw aanvraag en de opname.
Om de wachttijd te overbruggen, gaat de maatschappelijk werker samen met u op zoek naar de beste tussenoplossingen zoals: inschakelen van thuiszorgdiensten

( thuisverpleging, poetsdienst, warme maaltijden,…).
Daarnaast wordt nagegaan of er recht is op bepaalde uitkeringen.

Gedurende de wachttijd kan men steeds terecht bij de maatschappelijk werker met vragen. De maatschappelijk werker bereidt met de kandidaat-bewoner en zijn familie de opname voor.


Terug naar boven

 

Opname


Periode kort voor de opname

-      U kan enkel opgenomen worden als u op de wachtlijst ingeschreven staat.

-      U wordt verwittigd zodra een kamer vrijkomt. In overleg wordt de datum van de opname vastgelegd.

-      In de dagen voor de opname krijgt u eventueel nog een bezoek van de maatschappelijk werker die u nog wat bijkomende informatie geeft rond het reilen en zeilen van het WZC.
  Er worden dan ook concrete afspraken gemaakt rond de opnamedag zelf.

-      Ook alle officiële documenten, zoals schriftelijke opnameovereenkomst, interne afsprakennota, … worden voor de
 opname in orde gebracht.

-      Iedere bewoner die de kamer niet uiterlijk de 5de werkdag na contactname heeft bezet wordt vanaf de 6de dag een  reservatiekost aangerekend van 25 euro per dag tot de dag van effectieve opname.
 Een kamer kan maximum 14d en omwille van medische redenen gereserveerd worden.

 De opname-dag zelf 
 

Een opname gebeurt steeds op een weekdag en kan plaatsvinden in de voor- of in de namiddag, maar liefst vóór 15u.
De maatschappelijk werker en de vertrouwenspersoon zorgen voor het onthaal.

Wat brengt u mee?

      -      Medicatielijst

-      Uw identiteitskaart en mutualiteitklevertjes worden bijgehouden in de verpleegpost.

-      Bed- en badlinnen worden voorzien en gewassen door het woonzorgcentrum

-      Kledij

Enkele bedenkingen in verband met kledij en de was:

o  Breng geen overvloed aan spullen mee, maar toch moet u voldoende meedoen om regelmatig te kunnen verversen.

o  Maak het risico van beschadiging in de was kleiner door onderhoudsvriendelijke kledij. Zorg voor kleurechte, krimp- en kreukvrije kookbestendige kledij.

o  Het wassen van de kledij gebeurt door de familie of gaat naar de externe wasserij. De kosten van de externe wasserij wordt verrekend via de verblijfsfactuur.

o  Alle kledingstukken dienen genaamtekend te worden.
Indien de was door de wasserij wordt gedaan, zal de wasserij de kledij

( tegen betaling ) met hun labels naamtekenen.
Indien de familie de was doet kan het naamtekenen door hen zelf of

( tegen betaling ) door het woonzorgcentrum gebeuren.
Vergeet dan niet de kledij die u tijdens uw verblijf aankoopt aan te bieden om te naamtekenen.

 Vertrouwenspersoon

Vooraleer u in ons woonzorgcentrum wordt opgenomen stelt één personeelslid van het team dat instaat voor de verzorging en begeleiding, zich kandidaat om uw vertrouwenspersoon te worden. U kunt bij haar alles kwijt over uw gewoontes, verlangens, verwachtingen,… zodat wij uw verblijf bij ons zo veel mogelijk daarop kunnen afstemmen.

Op het moment van uw opname wordt u door uw vertrouwenspersoon opgewacht. Zij zal u gedurende de eerste dagen en weken van uw verblijf wegwijs maken over de gang van zaken in ons woonzorgcentrum.

Ook tijdens uw verdere verblijf is uw vertrouwenspersoon iemand bij wie u en uw familie steeds terecht kunt met al uw vragen en problemen. Bovendien treedt zij voor u op als uw belangenbehartiger naar het team en de organisatie toe.

Evaluatie

Enige tijd na de opname wordt een ( multidisciplinair ) evaluatiemoment gepland.
Op dat moment worden de ervaringen van de eerste verblijfsperiode besproken en kan bijgestuurd worden waar nodig.

  

 Terug naar boven

 

Wat kost een verblijf in ons woonzorgcentrum

 

Sinds 1 januari 2017 zijn de dagprijzen voor “de Ril” als volgt vastgesteld:

 

 

Eenpersoons
kamer

Koppelkamer
prijs per persoon

 Inwoners
Middelkerke

 € 55,90

50,31

Niet inwoners
Middelkerke

59,01

€ 53,11

 

De prijzen kunnen jaarlijks aangepast worden in functie van de evolutie van de index van de consumptieprijzen.


Volgende kosten zijn inbegrepen in de dagprijs

      -      Huur en onderhoud van de kamer
-
      De maaltijden
-
      Deelname aan ergo- en animatie activiteiten
-
      Water op kamer en in leefruimte
-
      Verzorgingsproducten en standaard medisch materiaal ( kompressen, ontsmettingsproduct, 
        kleefmateriaal,...)
-
      Bed- en badlinnen en het onderhoud ervan
-
      Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
-
      Incontinentiemateriaal
-
      Kinesitherapie voor de RVT residenten
-
      Televisie
-
      Kleine koelkast
-
      Alle energiekosten + Wifi

Volgende kosten zijn NIET inbegrepen in de dagprijs

 

      -      Remgeld huisarts en medicatie
-
      Hospitalisatiekosten, ambulancekosten
-
      Specifieke verzorgingsproducten ( zalf, lotions, … )
-
      Telefoon, kapper, pedicure, …
-
      Kinesitherapie van niet RVT residenten.
-
      Naamtekenen en wassen van het persoonlijk linnen
-
      Mutualiteitbijdragen en bijdrage voor de zorgverzekering
-
      Consumpties in de cafetaria
-
      Kosten voor sondevoeding ten bedrage van de tussenkomst die de bewoner ontvangt van de
        ziekteverzekering
-
      
Kosten voor begeleiden van externe consultaties door personeel van het WZC
-       Kosten voor het leegmaken van de kamer bij ontslag, wanneer dit door personeel van het WZC
        dient te gebeuren 

De verblijfsfactuur wordt maandelijks opgemaakt en in begin van de maand volgend op de facturatiemaand verstuurd. De betaaltermijn is één maand.
Bij afwezigheid langer dan 24u betaalt u vanaf de volgende dag de gereduceerde dagprijs ( = dagprijs – 5€ ).
Bij overlijden is de dagprijs verschuldigd tot en met de dag van het overlijden.
De familie dient de kamer de dag volgend op het overlijden leeg te maken.
De gereduceerde dagprijs wordt aangerekend tot de dag van een nieuwe opname in die kamer, of tot maximum 5 dagen na het overlijden.

 

Financieel onderzoek

 

Voor elke opname dient een financieel akkoord bereikt te worden.


De bewoner is zelfbetalend

Indien de bewoner over voldoende financiële middelen beschikt om zijn verblijf te betalen, dient, ter garantie van het OCMW, de persoon die instaat voor het beheer van de gelden van de bewoner, een hoofdelijke borgstelling te ondertekenen.
Het OCMW doet in dit geval geen verder financieel onderzoek.
De contactpersoon staat verder in voor het beheer van de financiële middelen en dient maandelijks de verblijfsfactuur en bijkomende kosten van externe diensten te vereffenen.

 

De bewoner is niet-zelfbetalend


Indien de bewoner onvoldoende financiële middelen heeft om het verblijf in het WZC te betalen en een tussenkomst van het OCMW gevraagd wordt, zal een uitgebreid financieel onderzoek gebeuren. Op basis van dit onderzoek beslist het OCMW of een financiële tussenkomst in de verblijfskosten al dan niet gerechtvaardigd is.
In dit geval van financiële tussenkomst staat het OCMW in voor het beheer van de gelden. Bij een financiële tussenkomst van het OCMW zal de onderhoudsplicht onderzocht worden.

 

 

Terug naar boven

 

 

Personeel in “De Ril”

 

 

Animatoren Carmen Boddez en Els Van Buggenhout organiseren een waaier van ( leefgroep- overschrijdende ) activiteiten.
De kleinschalige animatie activiteiten op de leefgroepen worden door de verzorgende op dienst aangeboden


Directeur Philippe Van den Abeele heeft de dagelijkse leiding over het woonzorgcentrum.
 
Ergotherapeut Ann Ghys zorgt voor het gebruik van de juiste hulpmiddelen om de zelfredzaamheid en comfort te verbeteren. Zij is ook het vaste meldpunt voor klachten en de coördinator van de vrijwilligerswerking.
 
Facturatie
059 31 92 31

De verblijfsfacturen worden maandelijks opgemaakt door Danielle Coeckelberghs
Coördinerende Verpleegkundige De coördinerende verpleegkundige van het woonzorgcentrum is Ann Ramon. Zij  heeft de leiding over het verplegend en verzorgend personeel. Bij verlof wordt zij vervangen door Marijke Walgraeve of Katrien Wallyn.

Hoofdverpleegkundigen

 
Marijke: 059/31.94.03

Marijke.walgraeve@ocmwmiddelkerke.be
 

Katrien: 059/31.94.04
katrien.wallyn@ocmwmiddelkerke.be
 

Elk verdiep heeft een hoofdverpleegster, die is het vaste aanspreekpunt voor de bewoners en hun familie.


Gelijkvloers & 1ste verdiep
: Marijke Walgraeve

 

2de verdiep & kortverblijf: Katrien Wallyn

Kapster Elke donderdag is kapster Carine aanwezig.
 
Kinesitherapie Ann Dobbelaere (2de verdiep) en Sara Peere (gelijkvloers en 1ste verdiep) staan in voor kinésitherapie van de RVT bewoners.
 
Koks en Keuken Het keukenteam staat dagelijks in voor de bereiding van verse, gevarieerde maaltijden.
 
Maatschappelijk werker

059/31.92.25
Natalie.rommel@ocmwmiddelkerke.be
 

Natalie Rommel staat in voor de inschrijving op de wachtlijst, de begeleiding van de opname in het WZC en de reservaties van kortverblijf.
Zij zorgt voor administratieve en emotionele ondersteuning gedurende uw hele verblijf.

 

Schoonmaak

059/31.97.50

Francine.pollin@ocmwmiddelkerke.be
 
Francine Pollin staat in voor de organisatie van de schoonmaak en de persoonlijke was.
 

Receptie
059/31.92.31

Het onthaal van de woonzorgcentrum wordt door Danielle en Lotje bemand.

Zorgcoördinator

Ann Ramon: 059/31.92.82
ann.ramon@ocmwmiddelkerke.be
 
De coördinerende verpleegkundige van het woonzorgcentrum is Ann Ramon.

Zij heeft de leiding over het verplegend en verzorgend personeel.

 

Werkgroepen

 

Rond diverse onderwerpen zijn werkgroepen opgericht of personen aangesteld die zich rond dit thema specialiseren

 

 

Referentiepersonen incontinentiezorg Zij zorgen dat het incontinentiemateriaal op een juiste, oordeelkundige en zuinige manier gebruikt wordt.
   

Referentieverpleegkundige  diabetes

Boumans Valerie is aanspreekpunt voor bewoners, familie en personeelsleden voor alles met betrekking tot diabetes.

   

Stagecoördinatoren

Heel wat scholen organiseren in onze voorziening stages om de leerlingen de nodige werkervaring te laten opdoen.
Zij ondersteunen in het coördineren en evalueren van deze stages.

   

Supportteam palliatieve zorg

Als de bewoner niet meer kan genezen staat het team in voor een comfortabel levenseinde.
Indien gewenst kan bij hen ook een wilsverklaring en/of vroegtijdige zorgplanning ingevuld worden.

 

Voedingsteam

 

Alle bewoners worden gecontroleerd op gewicht, BMI en gewichtsverlies en - toename. Op het voedingsteam worden alle bewoners besproken, waarna indien nodig een gepast plan wordt opgesteld.

   

Weekendcoördinatoren

In het weekend en op wettelijke feestdagen wordt de hoofdverpleegster vervangen door een weco. Die is dan de verantwoordelijke en het aanspreekpunt voor de bewoners en hun familie. Ze zal elle nodige info doorgeven.

 

Werkgroep animatie

 

Zij komen regelmatig samen om de activiteitenkalender op te maken, afspraken, info en ideeën uit te wisselen rond animatie.

 

Werkgroep comfortzorg

Zij waken over de kwaliteit in de comfortzorg ( zit- en ligcomfort, maaltijden, aangepaste kledij, heffen en tillen, horen en zien,…) en zoeken naar een oplossing bij problemen daaromtrent.

   

Werkgroep dementie

 

 

 

 

De referentiepersonen dementie waken over de levenskwaliteit bij dementerende bewoners en organiseren indien nodig verbeterprojecten.

 

Wonen in De Ril


De kamer

Een kamer betrekken in ons woonzorgcentrum betekent allesbehalve ruimer gaan wonen. Wat uw kamer wel voldoende te bieden heeft, is comfort, maar dan wel in een vestzakformaat. Enkele souvenirs en familiefoto’s zullen uw gemeubelde kamer omtoveren tot een gezellige thuis.
Wij vragen u enkel om rekening te houden met uw en onze bewegingsruimte.

Naast de voordeur hangt het naambordje met het kamernummer van de bewoner.
Dit wordt het “nieuwe adres” van de bewoner. Om de kamer te betreden, werken we met een badgesysteem. Bij opname ontvangt u, indien gewenst, een badge.


Hoe ziet de kamer eruit?

Er is een kamerbreed raam met zonnewering, brandwerende gordijnen en verluchtingsrooster.

 

      -      Ingebouwde kleerkast met hang- en legplanken en met ingebouwde safe
-
      Verzorgingsbed, hoog-laag verstelbaar voorzien van onrusthekkens en comfortmatras
-
      Nachttafel
-
      Een elektrische relaxzetel
-
      Tafel en twee stoelen
-
      Televisie
-
      Kleine koelkast
-
      Oproepsystemen met rode knop
-       Nachtlicht onderaan de muur

Een verschuifbare muur / wand maakt een afscheiding tussen de kamer en de badkamer

De badkamer

De badkamer is uitgerust met een wastafel met handdoekdrager en zeephouder, WC met steunbeugel en oproepingssysteem en een klein opbergkastje.
De lavabo en spiegel in de badkamer is op maat gemaakt voor bewoners met een rolwagen.
De badkamer kan afgesloten worden met een schuifdeur.

Nutsvoorzieningen:

 

      -     Elektronische zorgmodule
-
      Telefoonaansluitingspunt
-
      Internetverbinding
-
      Radiodistributie

Men mag niet boren in de muren of zelf iets ophangen.
De technische dienst van het woonzorgcentrum zorgt zelf voor een ophangsysteem.

  
Dagindeling

Elke dag verleent het personeel van ons woonzorgcentrum vele zorgen en hulp aan de bewoners. We proberen deze zorg zo veel mogelijk te realiseren in een huiselijke sfeer door het eigen levensritme van de ouderen te respecteren.

Leefruimte

Ieder verdiep is onderverdeeld in leefgroepen en ieder leefgroep heeft een leefruimte met eethoek.
De bewoners blijven op hun eigen verdiep en gaan naar de eetruimte om de maaltijden te benutten.

Ieder leefruimte beschikt over een keuken met een vaatwasser en koelkast.
De leefruimte beschikt ook over een TV- hoek met enkele zetels.
Er is ook een terras aan ieder leefruimte verbonden.

 

De maaltijden

De maaltijden worden opgediend in de eethoek van de leefgroep op volgende tijdstippen:

 

Ontbijt Avondmaal
   
Soep Vanaf 11.00u
Middagmaal Vanaf 12.00u
Koffie Vanaf 14.30u
Avondmaal Vanaf 17.30u


Op geneeskundig voorschrift kan de bewoner ook een aangepast dieet krijgen.

Wanneer de verzorgingstoestand van de bewoner dit vereist, kunnen de maaltijden ook opgediend worden in de kamer.

Er worden speciale en uitgebreide maaltijden voorzien op feestdagen, vader- en moeder, uw verjaardag, enz.
Op regelmatige basis wordt in de Dronkenput een themamaaltijd ( mosselen,

BBQ, enz. ) aangeboden.

Familieleden die willen helpen bij een maaltijd van een bewoner kunnen dit steeds doen. Het begeleiden van de maaltijden gebeurt telkens op de kamer en niet in de leefruimte. Neem contact met de hoofdverpleegkundige om af te spreken.

Familieleden kunnen ( tegen betaling ) een middagmaal mee eten, ook dit gebeurt op de kamer of in de Dronkenput.

 

Animatie

U bepaalt zelf wat u graag doet.
U kan vrij bezoek ontvangen of met uw bezoek buiten gaan.
Blijft u liever thuis, dan kunt u genieten van onze waaier aan ontspannings- mogelijkheden bv. kook- en huishoudelijke activiteiten, gezelschapsspelen, groepsgymnastiek, bingo, optredens enz.

U ziet het, er valt heel wat te beleven in ons woonzorgcentrum.
Activiteiten worden dagelijks, wekelijks of op periodieke basis georganiseerd.
Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten aangeboden.

Onze vrijwilligers bieden ondersteuning bij tal van deze activiteiten.
De groep vrijwilligers komt op regelmatig basis samen om info te krijgen, ervaringen uit te wisselen en om een blijk van waardering te ontvangen.

 


Dokter, apotheker, kinesist, ...

Hoofdverpleegster en verpleegpost per afdeling

De bewoners en de familie van de bewoners kunnen zich wenden tot de hoofdverpleegster van het verdiep voor advies, met vragen en bij problemen.
Op ieder verdiep van het woonzorgcentrum is een verpleegpost, waar de medische gegevens en medicatie van de bewoners wordt beheerd.

Zorgmodule - elektronisch zorgenplan

Op elke kamer is een zorgmodule aanwezig, waarop het verzorgend personeel het elektronisch zorgenplan van de bewoner kan raadplegen.
Het zorgenplan is een overzicht van alle zorgen die een bewoner dagelijks moet krijgen.

Alle observaties zoals bloeddruk, medicatie, gewicht, enz. kunnen ingebracht worden, en alle toegediende zorgen dient het personeel elektronisch af te tekenen.

Huisarts

De keuze van huisarts is vrij in ons woonzorgcentrum. De huisarts die u behandelde voor uw opname is de meest aangewezen persoon om u verder te behandelen.

U spreekt zelf met uw huisarts af hoe dikwijls hij langskomt of bij ziekte zal het WZC uw huisarts verwittigen. Een bezoek van uw huisarts wordt begeleid door een verpleegkundige. Het bezoek van de huisarts gebeurt op de verpleegpost of op de kamer van de bewoner.

U hoeft uw huisarts niet zelf te betalen. De arts laat na zijn bezoek het prestatiebriefje achter en het woonzorgcentrum staat in voor de betaling van de huisartsen.
De doktersbezoeken worden op uw maandfactuur aangerekend.
Wij sturen alle prestatiebriefjes naar de mutualiteit en de terugbetaling wordt op uw rekening gestort.


Coördinerend en raadgevend arts (CRA)

Dr. Vandorpe Stephan is coördinerend en raadgevend arts voor ons WZC.
De taak van de CRA bestaat er in, in overleg en nauwe samenwerking met de directeur, hoofdverpleegkundige en huisartsen, de medische activiteit in het WZC te coördineren, zodat ze een integrerend deel vormt van de totale zorgverlening.

Apotheek

De medicatie wordt besteld door het verplegend personeel van het woonzorgcentrum bij de hiertoe aangestelde apotheek, Farmazorg NV.
Bij opname wordt een mandaat getekend waarbij het personeel gemachtigd wordt om medicatie te bestellen en in ontvangst te nemen in plaats van de bewoner.

De medicatie wordt door de apotheek zelf  - via een medicatierobot - uitgezet in zakjes per toedieningsmoment.

Bij opname kan geen medicatie van thuis meegebracht worden.
Probeer uw voorraad dan ook wat te beperken als u bovenaan de wachtlijst staat.
Voor wie in kortverblijf is, wordt de medicatie in principe niet uitgezet via het robotsysteem. Een kortverblijver kan dus wel de nodige medicatie voor de kortverblijfperiode meebrengen.

Op de producten die voor de bewoner bij de apotheek worden besteld en waarvoor de bewoner geen tussenkomst krijgt van de ziekteverzekering, is een reductie van 10% voorzien, die onmiddellijk aan de bewoner ten goede komt.
Het betalen van de medicatie gebeurt via de verblijfsfactuur.
 
Als de behandelende arts geen bezwaar heeft, kan de bewoner die dat wenst, zijn medicatie zelf bijhouden.

Kinesist

Voor RVT bewoners is de kiné inbegrepen in de dagprijs en gebeurt door de kinesist van het verdiep van het woonzorgcentrum.
Voor niet-RVT bewoners gebeurt de kiné door een externe kinesist, naar uw keuze en dient die behandeling supplementair betaald te worden.

Pedicure

De bewoners zijn vrij om zelf een pedicure te kiezen. De pedicure die voor de opname bij u thuiskwam, mag nu ook naar het woonzorgcentrum komen. Maar u kunt ook kiezen uit de pedicure van het woonzorgcentrum zelf. De behandeling van de pedicure dient supplementair betaald te worden.

 Terug naar boven

Telefoneren naar het woonzorgcentrum


 

U kunt dag en nacht telefoneren naar het woonzorgcentrum op het nummer: 059/31 92 31.
Buiten de kantooruren beantwoordt de verpleegkundige van dienst de telefoon.
Indien u uw familielid wenst te spreken, zal zij uw familielid aan de lijn brengen.

Het is ook mogelijk om een eigen telefoonlijn aan te sluiten op de kamer van de bewoner. Die telefoonkosten zijn dan niet inbegrepen in de dagprijs.


Terug naar boven

Mentorschap voor personen met dementie


 

Sommige bewoners kunnen omwille van hun dementie, bepaalde beslissingen niet meer zelf nemen en kunnen niet meer betrokken worden in hun behandeling en verzorging. In dit kader is het van belang dat de bewoner een mentor (bv. dochter) heeft die beslissingen kan nemen in zijn plaats.

Het is evident dat deze mentor in nauw contact staat met de bewoner, zich erg betrokken voelt, de oudere goed kent, weet wat hij belangrijk vindt, waaraan hij veel waarde hecht, enz. Die zal de gesprekspartner zijn voor ons woonzorgcentrum en de tolk naar de rest van de familie.

De
mentor zal nauw betrokken worden bij het hele zorggebeuren, ook bij dit deel dat men gewoonlijk niet ziet, zoals opstaan, ochtendtoilet, activiteiten, therapieën, maaltijden, … Vanzelfsprekend zal de mentor steeds betrokken worden bij alle beslissingen die moeten genomen worden, bv. rond fixatie.


Terug naar boven

Familie


 

Bij de opname in ons woonzorgcentrum is de rol van de familie zeker nog niet uitgespeeld. Wij stellen het zeer op prijs wanneer de familie nauw betrokken blijft bij het zorgen voor hun familielid. We zijn ervan overtuigd dat dit de band met vroeger en thuis aanscherpt.

Hierna volgen enkele zaken die u en uw familie zelf kunnen regelen en/of doen.

      -      Persoonlijke was
-
      Hulp bij uitstapjes
-
      Vervoer en begeleiden van doktersconsultaties of ziekenhuisopname
-
      Boodschappen
-
      Hulp bij maaltijden (op de kamer, niet in de leefruimte)
-      Orde en netheid op de kamer en in de kleerkast
-
       Haartooi ( gebruik van het kapsalon mogelijk )
-
      Enz.

 
Gebruikersraad

Wij organiseren 4 keer per jaar een gebruikersraad onder leiding van de ergotherapeut.
Op deze bijeenkomst worden de bewoners uitgenodigd en worden diverse aspecten van wonen, leven, zorg en begeleiding van onze residenten besproken.
Vaste agendapunten op deze vergadering zijn: menu’s, evaluatie voorbije animatieactiviteiten, geplande animatieactiviteiten, klachten, wijzigingen in het woonzorgcentrum,…

 
Familieraad

Jaarlijks wordt een familieraad georganiseerd waarbij de familie of contactpersonen van de bewoners uitgenodigd worden.
Wijzigingen of relevante info over het wonen in het woonzorgcentrum worden dan doorgegeven.

 Terug naar boven

Palliatieve zorgcultuur


Als mensen ziek zijn dan hebben ze er alles voor over om te genezen. Toch komt er een dag dat genezen niet meer kan.

Palliatieve zorg is de zorg die aan ongeneeslijk zieke mensen en hun familie gegeven wordt. Er wordt tijd en ruimte gemaakt om te luisteren naar het verhaal van de zieke en van zijn familie en naar zijn vragen en verlangens.

Menswaardig leven is niet mogelijk als mensen voortdurend pijn of ongemakken voelen. Binnen palliatieve zorg staat pijnbestrijding en symptoomcontrole dan ook voorop.

Binnen ons team hebben wij een werkgroep die zich specialiseert in palliatieve zorgverlening. Zij volgen regelmatig vormingen, geven hun kennis door aan de rest van het team, overleggen regelmatig met werkgroepen van andere instellingen en waken over de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening in ons woonzorgcentrum.

Met al uw vragen en wensen rond het levenseinde, als u informatie wenst rond euthanasie of als u een wilsverklaring of vroegtijdige zorgplanning wil invullen, kunt u steeds bij de leden van het palliatief support team terecht.
 

Terug naar boven

Klachten - suggesties


Bent u over iets niet tevreden, ligt er iets op uw maag, … dan kunt u dit rechtstreeks melden aan de klachtenbehandelaar die uw klacht zal registreren.
U kunt uw klacht ook neerschrijven en in de bus aan de ingang van het woonzorgcentrum deponeren.
Wij garanderen dat elke klacht behandeld zal worden, en u steeds een antwoord gegeven wordt.

Aarzel nooit om uw klacht te melden, want aan de hand van klachten/suggesties kunnen wij bijleren, en onze werking verbeteren.


Terug naar boven

 

Veiligheid


Badgesysteem

Om de veiligheid en privacy van de bewoners te garanderen en respecteren, werken we met een badgesysteem die zich naast de kamerdeur van de bewoners bevindt.
Ook de lift en alle traphaldeuren zijn voorzien van een badgesysteem of code.

Ieder bewoner kan, als hij dit wenst, een badge van zijn kamer krijgen. Die badge geeft eveneens toegang  tot de hoofdingang van het woonzorgcentrum.
De familieleden van de bewoners kunnen eventueel ook een badge krijgen.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Het woonzorgcentrum heeft een verzekering B.A. voor schade toegebracht door personeelsleden en erkende vrijwilligers, en voor schade aangebracht tussen bewoners onderling.
Het is mogelijk dat het personeel u schade berokkent, een vaas kan tijdens het afstoffen uit de handen glippen.
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzekert schade die veroorzaakt wordt in het woonzorgcentrum of in het kader van een georganiseerde activiteit.
Wij vergoeden enkel als vast staat dat wij in de fout gingen.

Bewoners die zelf op stap gaan buiten het woonzorgcentrum zijn via deze verzekering niet verzekerd.
Verlies van een hoorapparaat of gebit valt niet onder deze verzekering en zal bijgevolg niet vergoed worden.

Brandveiligheid

Er geldt een algemeen rookverbod in het woonzorgcentrum en op de kamer van de bewoners.

Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen, wordt aan de bewoners een inspanning gevraagd om alles te vermijden wat brandgevaar kan opleveren.
Voor het gebruik van elektrische toestellen op de kamer dient men de goedkeuring van de directie te hebben. Bijkomende verwarmingstoestellen of kooktoestellen zijn niet toegelaten.

Het is verboden om kaarsen te branden op de kamer.
Bij defect of beschadiging van snoeren, stekkers, stopcontacten enzovoort dient men onmiddellijk het personeel in te lichten.

 
Terug naar boven
 

DiefstalZet de kat niet bij de melk. Wees dus voorzichtig. Gezien de bewoner in principe weinig of geen geld nodig heeft in het WZC, is het aan te raden geen grote bedragen op zak te hebben. Bewaar ook geen al te grote sommen in uw safe. Laat geld en andere waardevolle zaken niet zomaar rondslingeren. Sluit bij afwezigheid uw deur.
Houdt er rekening mee dat het woonzorgcentrum niet verantwoordelijk is bij diefstal.
Gelieve elke diefstal te melden aan de directeur of de klachtenbehandelaar.


Terug naar boven

Tot slot


Wij hopen dat u met deze brochure beter wegwijs raakt in ons woonzorgcentrum.

Wees gerust, wij beseffen dat een opname niet zomaar een alledaagse gebeurtenis is in uw leven.

Wij willen dan ook met de directie en het personeel alles in het werk stellen om u bij ons zo veel mogelijk thuis te laten voelen.


 
 

Terug naar boven

 

 

 

Middelkerke Westende Lombardsijde Leffinge Slijpe Schore Sint-Pieters-Kapelle Wilskerke Mannekensvere
Foto's banner: Annick Keters - Ocmw Middelkerke, Sluisvaartstraat 17  B-8430 Middelkerke
Telefoon: 059 31 92 10   Fax: 059 31 21 52   E-mail: Info@ocmwmiddelkerke.be

  Kalender

  Gemeente

  Missie - Visie